Akty prawne bezpieczenstwo informacji

Stojące w krajach Unii Europejskiej znaczne rozbieżności w aktach prawych sprowadzających się do bezpieczeństwa szczególnie w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że wprowadzono je ujednolicić poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd także w terenie stref, które są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Firma tego faktu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere Explosible. Podstawowym zadaniem tej reguły było jako największe ograniczenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w okolicach zagrożonych. W układu spośród obecnym mówiony dokument szeroko łączy się także do systemów ochronnych kiedy i urządzeń, które wprowadzane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj zarówno o urządzeniach elektrycznych. Razem z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może pochodzić z przechowywania, produkowania i i użytkowania substancji, które w efekcie zintegrowania z powietrzem czy też z pozostałą substancją mogą wywołać rzekomy wybuch. W zakresie tych podstawy wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a także ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne treści to miały oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Chociaż nie sposób opisać wszystkiego co dostaje się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż określa on ogólne warunki oraz potrzebowania w obrębie systemów oraz akcesoriów łączonych w strefach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą wybierać się w innych dokumentach. Należy tylko pamiętać, że inne dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden system nie mogą stanowić sprzeczne z zasadą ATEX. Należy również pamiętać, że każde urządzenia podawane w przestrzeniach zagrożonych muszą istnieć właściwie znakowane znakiem CE, co oznacza, że narzędzie to musiało przejść procedurę oceny zgodności wykonywaną przez jednostkę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (bo tak zwana jest Dyrektywa ATEX) w wypadku niezgodności narzędzi w powierzchniach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może przystąpić kroki do wycofania takich urządzeń.