Bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie samochodowym

Każdy właściciel prowadzący kampanię, w jakiej jest zagrożenie wybuchem odpowiedzialny jest do tworzenia dokumentu zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem. Wymóg taki wynika przede ludziom z rozporządzenia jakim jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pozycji i Polityki Wspólnej z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracownikach na miejscach pracy, na jakich potrafi spotkać atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

Jednocześnie należy zauważyć, że niniejszy obowiązek do polskiego prawa został wprowadzony przez tak zwaną Dyrektywę nowego podejścia, czyli ATEX137. Dokument zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem pragnie istnieć zrobiony jeszcze przed podjęciem pracy. W wypadku gdy stanowisko pracy albo same dania potrzebne do uprawiania pracy pozostaną w cały sposób zmienione (rozbudowane lub same przekształcone) taki te dokument musi zostać poddany przeglądowi. Podstawowym celem opracowywania takich papierów jest przede wszystkim ochrona pracowników, którzy pracują w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Niniejszy dokument ma skłaniać pracodawców do przeciwdziałania zaczynaniu się atmosfery wybuchowej. Jej priorytetem jest także zapobieganie samemu wybuchowi. Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed początkiem musi być stworzony wszędzie tam, gdzie na zachowaniu pracy jest możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, na dowód tam, gdzie są takie substancje jak mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami lub też parami. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać takie nowości jak: -informacje ogólne, w których powinny się znaleźć oświadczenia a ponadto terminy dotyczące dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, -informacje szczegółowe, w magazyn których wchodzi ocena zagrożenia a także ryzyka wybuchu, sposoby zapobiegania i przeciwdziałania takiemu wybuchowi, ochrona przed jego skutkami, -informacje uzupełniające, takie jak protokoły, świadectwa. Na koniec należy wspomnieć, iż dokument zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem może żyć powiązany z analizą ryzyka.