Dyrektywa unijna o leczeniu transgranicznym

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują być dokonane przez całe produkty, jakie są oddane do używania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w bycie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zjednoczone z zastosowaniem dowolnego artykułu w rejonach, w których potrafi istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współprac z normami atex a za dostosowanie danego produktu do ostatnich części. Atest atex jest wymagany w przypadku produktów, które znajdują się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest zatem dziedzina, gdzie wytwarza się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą toż stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesu, kiedy duża dawka energii czerpiąca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który stanowi ważne ryzyko dla rośnięcia i zdrowia ludzkiego.