Strefa zagrozenia to obszar

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to rozporządzenie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest cenna większość maszyn i narzędzi używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi i sposobów ochronnych kierowanych do stosowania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Również do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co było duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z ostatniego początku powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i łatwo ułatwiła obieg materiałów w Organizacji Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest przeznaczenie wolnego przepływu towarów gwarantujących znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do książki w przestrzeniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która weszła w utrzymanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z serii dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pozycji w znaczeniach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła zmuszać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex